Bloog Wirtualna Polska
Są 1 173 632 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

RAK PŁUCA

czwartek, 09 grudnia 2010 18:54
Skocz do komentarzy

                         RAK PŁUCA 

                                   CA. PULMONIS

 

 

 

 1. D.K. Hossfeld “Podręcznik onkologii klinicznej-UICC”
 2. J. Kowalewski „Nowotwory klatki piersiowej i dróg oddecchowych”-seminarium-Katedra onkologii AMB.
 3. R. Mazur i wsp.  „Podstawy kliniczne neurologii”

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA:

 

· zachorowalność-stale wzrasta.

 

 • ·śmiertelność-wśród mężczyzn 50-80 zgonów/100 tys./rok. (w krajach zachodnich).

    Mniej niż 10% chorych przeżywa 5 lat (w Polsce 2-3%), a 80% umiera w ciągu roku od rozpoznania.

Wśród palaczy śmiertelność 10-15x większa.

 

 • ·płeć-częściej u mężczyzn (1/3 wszystkich zgonów), niż u kobiet (1/5wszystkichzgonów).Męszczyźni:kobiety = 4:1

Zachorowalność i śmiertelność u kobiet rośnie szybciej niż u mężczyzn

Najczęstsza przyczyna zgonów z powodu nowotworów u męszczyzn,u kobiet zajmuje 3-cie miejsce.

 

 • · wiek-35-75 r.ż.. Najczęściej 55-65 r.ż.

 

 

ETIOLOGIA:

 

·palenie tytoniu:

-ponad 80% raków. Szczególnie typ płaskonablonkowy i drobnokomórkowy.

-także bierni palacze.

 

 • ·czynniki zawodowe:

-azbest

-związki chromu 6-wartościowego

-arsen i związki arsenu

-związki niklu

-bischlorometyloeter,eter chlorometylometylowy

-gaz musztardowy

-pochodne radonu

-benzopiren,produkty zwęglania beta-naftyloaminy

-lotne substancje smołowe

 

 • · inne czynniki:

-czynniki genetyczne:

®wysoko indukowany gen hydroksylazy węglowodorów aromatycznych (ADHH).

®mutacja genu p53 w chromosomie 17

-zanieczyszczenia powietrza.

 

 

 

PATOGENEZA:

 

TYPY HISTOLOCICZNE:

 

1.Rak płaskonabłonkowy:

-          40-45%

-          zazwuczaj z nabłonka dużych oskrzeli

-          głównie u M.

-          ma związek z paleniem tytoniu

-          różny stopień zrónicowania

 

2.Gruczolakoraki:

-          25-30% (20%2)

-          rzadziej związane z paleniem

-          często lokalizacja obwodowa (mogą przebiegać z wysiękiem do jamy opłucnej)

 

3.Raki drobnokomórkowe:

-          20-25%

-          pochodzą z komórek endokrynnych obecnych w śluzówce oskrzeli

-          często wytwarzają hormony polipeptydowe (objawy paranowotworowe)

-          wybitny związek z paleniem

-          znaczna agresywność,najgorsze rokowanie

 

4.Raki wielkokomórkowe:

-          ok. 10%

-          mogą rosnąć obwodowo, lub w dużych oskrzelach

-           

5.Inne:

-          rakowiaki:

®ok. 1%

®może,ale nie musi dawać objawy zespołu rakowiaka

-    raki śluzowo-płaskonabłonkowe:

®ok. 1-2%

®czasem mylone z nowotworami przerzutowymi z przewodu pokarmowego

 

 

OBRAZ  KLINICZNY:

 

-          objawy raka płuca są niespecyficzne

-         od wystąpienia objawów do postawienia rozpoznania mija zwykle 3-5 m-cy

 

OBJAWY PODMIOTOWE

 

-          kaszel, lub zmiana charakteru kaszlu:

®50-70%chorych

®uporczywy,trwały

-          krwioplucie:

      ®20-50% chorych

-          duszność:

®15-25% chorych

-          ból w klatce piersiowej:

®15-20% chorych

®gdy nowotwór przechodzi na ścianę klatki piersiowej

-          ból barku, ramienia,zaburzenia czucia :

®w przypadku guza szczytu płuca (zespół Pancoasta)

      (zwłaszcza w dermatomach C8 – Th1 – po stronie łokciowej)

-          niedowłady typowe dla uszkodzenia dolnej części splotu barkowego :

®   w zaawansowanych przypadkach guza Pancoasta

-          częste stany zapalne dróg oddechowych:

®30-50% chorych

-          dolegliwości ogólne (zespoły paranowotworowe):

       ®ubytek masy ciała

®ogólne osłabienie

®wzrost temperatury

®bóle kostno-stawowo-mięśniowe

®zakrzepowe zapalenie żył

®zespół nieprawidłowego wydzielania ADH  ( ¯ Na+ w surowicy-zaburzenia świadomości,napady padaczkowe)

 

OBJAWY PRZEDMIOTOWE:

 

 • · oglądanie:

-          zespół Hornera:

®występuje w przypadku naciekania przez guz szczytu płuca wspóczulnych nerwów szyjnych (wchodzi w skład zespołu Pancoasta)

®triada objawów:

1.zapadnięcie gałki ocznej.

2. zwężenie źrenicy

3. opadnięcie powieki

-          wyniszczenie (w późnym stadium)

-          objawy zespołu żyły głównej górnej.

 

 • · palpacja:

 

-          powiększenie węzłów chłonnych nadobojczykowych.

 

 • · opukiwanie:

 

-          obecność nacieku

-          obecność płynu w jamie opłucnej

 

 • · osłuchiwanie:

 

-zniesiony,lub osłabiony szmer oddechowy

 

 

BADANIA DODATKOWE:

 

 • · RTG klatki piersiowej:

 

-          cień okrągły w polu płucnym

-          zmiany zarysu wnęki i cienia śródpiersia

-          zaburzenia powietrzności płuca (niedodma, rozedma)

 

 

 

rys. 1-rak płaskonabłonkowy lewego                             rys.II-rak oskrzela w prawej wnęce

 dolnego pola płucnego z obecnością jamy                               powodujący niedodmę górnego płata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. III-rak oskrzelopochodny w

Szczycie płuca prawego (guz Pancoasta)

 

 

rys IV-rak płaskonabłonkowy

 widoczny jako pojedynczy guzek płucny

 

ROZPOZNANIE:

 

-          na rozpoznanie raka płuca mogą naprowadzić objawy tj.nawracające zapalenia płuc, kaszel, krwioplucie,ból w klatce piersiowej,chrypka występujące u nałogowych palaczy powyżej 40 r.ż.

-          niektóre raki, zwłaszcza zlokalizowane obwodowo mogą długo nie dawać objawów klinicznych

-          w przypadkach bardziej zaawansowanych w obrazie klinicznym dominować może duszność  związana z niedodmą,lub wysiękiem opłucnowym,objawy zespołu ż.głównej górnej,lub tamponady serca

-          pierwsze objawy mogą być związane z przerzutami,lub zespołem paranowotworowym

 

 • ·wykrywanie guza:

-          RTG klatki pieersiowej

-          badanie cytologiczne plwociny

-          CT®wykrywanie małuch zmian

 

 

 • ·rozpoznanie hist.-pat.:

-          bronchoskopia:

     ®wycinek,BAC,popłuczyny,wymaz szczoteczkowy

-          biopsja igłowa przez ścianę klatki piersiowej

-          badanie wycinka pobranego drogą mediastinoskopii

-          torakotomia z pobraniem wycinka (gdy inne metody zawiodą)

-          cytologia plwociny i płynu opłucnowego

                KLASYFIKACJA

 

 1. Rak drobnokomórkowy

-          ok. 20%

 1. Rak niedrobnokomórkowy

-          ok. 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ·ocena zaawansowania procesu:

            -     badanie podmiotowe i przedmiotowe

-          badania obrazowe klatki piersiowej ( CT, RTG, USG, MRI )

-          bronchoskopia

-          mediastinoskopia, torakoskopia

-          CT, lub USG jamy brzusznej

-          scyntygrafia kości

 

 

 1. Raki drobnokomórkowe:

 

-          Ograniczone:

                  ® proces obejmuje połowę klatki piersiowej,

                  ® zajęte przeciwległe węzły chłonne śródpiersiowe,nadobojczykowe,dolne szyjne

                  ® wysięk w jamie opłucnowej po stronie zmiany

 

-          rozległe:

                  ®wszystkie inne ogniska procesu poza klatką piersiową

 

 1. Raki niedrobnokomórkowe:

 

-          klasyfikacja TNM

 

 

Stopeń

Zaawansowania

                                   TNM

 

0

 

Tis,N0,M0

 

I

 

T1,N0,M0

 

anyIIA

 

T1,N1,M0

 

IIB

 

T2,N1,M0  ,  T3,N0,M0

 

IIIA

T1,N2,M0  ,  T2,N2,M0  ,  T3,N2,M0

IIIB

Tany,N3,M0  ,  T4,Nany,M0

IV

Tany,Nany,M0

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻNICOWANIE:                                                                                                         

 

·  przewlekłe nieswoiste zapalenie płuc

 • przewlekłe ropne choroby płuc
 • gruźlica
 • guzy łagodne

 

 

LECZENIE:

 

RAK DROBNOKOMÓRKOWY:

 

 • leczeniem z wyboru jest chemioterapia wielolekowa co najmniej 2-3 lekami niżej wymienionymi:

®    cyklofosfamid

®    adriamycyna

®    cisplatyna

®    etopozyd

®    winkrystyna

-          maksymalny efekt uzyskuje się po podaniu 4, lub 5 cykli

 

 • u chorych z ograniczoną postacią choroby,którzy odpowiedzieli na leczenie chemiczne

    można zastosować napromienianie okolicy guza pierwotnego i śródpiersia w celu zapobiegania

    miejscowemu nawrotowi.

 

 • leczenie chirurgiczne nie jest zalecane, ale w pewnych przypadkach można je rozważyć w celu

    uzupełnienia chemioterapii i radioterapii

 

 

RAK NIEDROBNOKOMÓRKOWY:

 

 • leczeniem z wyboru jest radykalny zabieg operacyjny

-          kwalifikacja do zabiegu:

            ® chorzy Tis-2,N0,M0 oraz T1,N1,M0 mają największą szansę wyleczenia

®    chorzy T2,N1,M0 też mogą być leczeni operacyjnie, ale wynik jest gorszy

-          ok. 2/3 chorych w chwili rozpoznania nie kwalifikuje się do zabiegu, a u dalszych 10 %

guz okazauje się niaoperacyjny dopiero podczas operacji.Tak więc tylko ¼ chorych

może mieć wykonaną resekcję stwarzającą szansę wyleczenia.

-          wykonuje się lobektomię, bilobektomię, wycięcie nadwnękowe,pneumonektomię

+ zawsze usunięcie węzłów chłonnych wnękowych i śródpiersiowych

 

 • radykalną radioterapię przeprowadza się u chorych u których z różnych względów przeciwwskazane

                      jest leczenie chirurgiczne.Może spowodować zwłuknienie miąższu płucnego

                      i uszkodzenie serca.

 • radioterapia paliatywna wskazana jest u chorych z :

-          uporczywym kaszlem

-          zespołami bólowymi

-          krwiopluciem

-          dusznością związaną z zamknięciem oskrzela

-          zespołem żyły głównej górnej

-          przerzutami do kości (bóle kostne)

-          przerzutami do mózgu

 

 • napromienianie przedoperacyjne można zastosować u chorych z :

-          guzem szczytu płuca

-          naciekaniem ściany klatki piersiowej

 

 

 

 

 

 

POWIKŁANIA:

 

·  powikłania związane z miejscowym naciekaniem guza:

 

-          zespół Pancoasta:

®    w guzach szczytu płuca, związany z naciekaniem struktur podstawy szyi

®    ból barku, ramienia, zab. czucia – związane z naciekaniem splotu barkowego

®    zespół Hornera (zwężenie źrenicy,wpadnięcie gałki ocznej,opadnięcie powieki)

związane z naciekaniem współczulnych nerwów szyjnych

-          zespół żyły głównej górnej

-          tamponada serca

-          zaburzenia połykania

 

 • powikłania związane z obecnością przerzutów:

 

-          przerzuty do mózgu

-          przerzuty do wątroby:

®    żółtaczka, ból nadbrzusza, zab. apetytu

-          przerzuty do kości:

®    bóle kostne, patologiczne złamania

 

 • powikłania związane z obecnością zespołow paranowotworowych:

       

-          wyniszczenie

-          zespół nieprawidłowego wydzielania ADH

-          ektopowa produkcja ACTH

®       zasadowica związana z niedoborem K+

-          ektopowa produkcja substancji przypominającej PTH:

-          neuropatie, miopatie koagulopatie

-          osteoartropatia przerostowa

-          nawracające zakrzepowe zapalenie żył

 

 

ROKOWANIE:

 

-          rak płuca jest przyczyną większej liczby zgonów niż jakikolwiek inny nowotwór

-          najważniejszymi czynnikami rokowniczymi są:

®    zasięg nowotworu

®    typ histologiczny

®    ogólny stan zdrowia

-          chorzy z guzem zlokalizowanym obwodowo mają nieco lepsze rokowanie niż z guzem

przywnękowym

 

 

 • rokowanie w raku drobnokomórkowym:

-          chorzy nie leczeni – czas przeżycia wynosi śr. 6 – 8 tygodni

-          chorzy leczeni – czas przeżycia śr. 12 – 16 miesięcy

®    2 lata przeżywa 20 – 40 % chorych

®    u chorych z postacią ograniczoną i w dobrym stanie ogólnym obserwuje się

wyższy odsetek remisji i dłuższe przeżycie

®    u ok. 10 % chorych można uzyskać długotrwałe remisje (powyżej 3 lata)

 

 • rokowanie w raku niedrobnokomórkowym:

-          5 – letnie przeżycie w zależności od stopnia zaawansowania:2

®    I – 56 %

®    II – 24%

®    IIIA – 18 %

®    IIIB  - IV – 0 – 1 %

 

 

PROFILAKTYKA:

 

·  profilaktyka pierwotna:

-          zaniechanie palenia papierosów:

®    śmiertelność z powodu raka płuca wraca do poziomu obserwowanego u osób

                        niepalących w ciągu 20 lat.

 

 • profilaktyka wtórna:

-          badania przesiewowe (RTG klatki piersiowej, badanie cytologiczne plwociny)

                                w wybranych populacjach z wysokimryzykiem zachorowania

 

 

 

 

 

Podziel się
oceń
0
0


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

wtorek, 1 grudnia 2015

Licznik odwiedzin:  1 625  

Kalendarz

« grudzień »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Archiwum

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 1625

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Bloog.pl