Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 656 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

RAK PŁUCA

czwartek, 09 grudnia 2010 18:54
Skocz do komentarzy

                         RAK PŁUCA 

                                   CA. PULMONIS

 

 

 

 1. D.K. Hossfeld “Podręcznik onkologii klinicznej-UICC”
 2. J. Kowalewski „Nowotwory klatki piersiowej i dróg oddecchowych”-seminarium-Katedra onkologii AMB.
 3. R. Mazur i wsp.  „Podstawy kliniczne neurologii”

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA:

 

· zachorowalność-stale wzrasta.

 

 • ·śmiertelność-wśród mężczyzn 50-80 zgonów/100 tys./rok. (w krajach zachodnich).

    Mniej niż 10% chorych przeżywa 5 lat (w Polsce 2-3%), a 80% umiera w ciągu roku od rozpoznania.

Wśród palaczy śmiertelność 10-15x większa.

 

 • ·płeć-częściej u mężczyzn (1/3 wszystkich zgonów), niż u kobiet (1/5wszystkichzgonów).Męszczyźni:kobiety = 4:1

Zachorowalność i śmiertelność u kobiet rośnie szybciej niż u mężczyzn

Najczęstsza przyczyna zgonów z powodu nowotworów u męszczyzn,u kobiet zajmuje 3-cie miejsce.

 

 • · wiek-35-75 r.ż.. Najczęściej 55-65 r.ż.

 

 

ETIOLOGIA:

 

·palenie tytoniu:

-ponad 80% raków. Szczególnie typ płaskonablonkowy i drobnokomórkowy.

-także bierni palacze.

 

 • ·czynniki zawodowe:

-azbest

-związki chromu 6-wartościowego

-arsen i związki arsenu

-związki niklu

-bischlorometyloeter,eter chlorometylometylowy

-gaz musztardowy

-pochodne radonu

-benzopiren,produkty zwęglania beta-naftyloaminy

-lotne substancje smołowe

 

 • · inne czynniki:

-czynniki genetyczne:

®wysoko indukowany gen hydroksylazy węglowodorów aromatycznych (ADHH).

®mutacja genu p53 w chromosomie 17

-zanieczyszczenia powietrza.

 

 

 

PATOGENEZA:

 

TYPY HISTOLOCICZNE:

 

1.Rak płaskonabłonkowy:

-          40-45%

-          zazwuczaj z nabłonka dużych oskrzeli

-          głównie u M.

-          ma związek z paleniem tytoniu

-          różny stopień zrónicowania

 

2.Gruczolakoraki:

-          25-30% (20%2)

-          rzadziej związane z paleniem

-          często lokalizacja obwodowa (mogą przebiegać z wysiękiem do jamy opłucnej)

 

3.Raki drobnokomórkowe:

-          20-25%

-          pochodzą z komórek endokrynnych obecnych w śluzówce oskrzeli

-          często wytwarzają hormony polipeptydowe (objawy paranowotworowe)

-          wybitny związek z paleniem

-          znaczna agresywność,najgorsze rokowanie

 

4.Raki wielkokomórkowe:

-          ok. 10%

-          mogą rosnąć obwodowo, lub w dużych oskrzelach

-           

5.Inne:

-          rakowiaki:

®ok. 1%

®może,ale nie musi dawać objawy zespołu rakowiaka

-    raki śluzowo-płaskonabłonkowe:

®ok. 1-2%

®czasem mylone z nowotworami przerzutowymi z przewodu pokarmowego

 

 

OBRAZ  KLINICZNY:

 

-          objawy raka płuca są niespecyficzne

-         od wystąpienia objawów do postawienia rozpoznania mija zwykle 3-5 m-cy

 

OBJAWY PODMIOTOWE

 

-          kaszel, lub zmiana charakteru kaszlu:

®50-70%chorych

®uporczywy,trwały

-          krwioplucie:

      ®20-50% chorych

-          duszność:

®15-25% chorych

-          ból w klatce piersiowej:

®15-20% chorych

®gdy nowotwór przechodzi na ścianę klatki piersiowej

-          ból barku, ramienia,zaburzenia czucia :

®w przypadku guza szczytu płuca (zespół Pancoasta)

      (zwłaszcza w dermatomach C8 – Th1 – po stronie łokciowej)

-          niedowłady typowe dla uszkodzenia dolnej części splotu barkowego :

®   w zaawansowanych przypadkach guza Pancoasta

-          częste stany zapalne dróg oddechowych:

®30-50% chorych

-          dolegliwości ogólne (zespoły paranowotworowe):

       ®ubytek masy ciała

®ogólne osłabienie

®wzrost temperatury

®bóle kostno-stawowo-mięśniowe

®zakrzepowe zapalenie żył

®zespół nieprawidłowego wydzielania ADH  ( ¯ Na+ w surowicy-zaburzenia świadomości,napady padaczkowe)

 

OBJAWY PRZEDMIOTOWE:

 

 • · oglądanie:

-          zespół Hornera:

®występuje w przypadku naciekania przez guz szczytu płuca wspóczulnych nerwów szyjnych (wchodzi w skład zespołu Pancoasta)

®triada objawów:

1.zapadnięcie gałki ocznej.

2. zwężenie źrenicy

3. opadnięcie powieki

-          wyniszczenie (w późnym stadium)

-          objawy zespołu żyły głównej górnej.

 

 • · palpacja:

 

-          powiększenie węzłów chłonnych nadobojczykowych.

 

 • · opukiwanie:

 

-          obecność nacieku

-          obecność płynu w jamie opłucnej

 

 • · osłuchiwanie:

 

-zniesiony,lub osłabiony szmer oddechowy

 

 

BADANIA DODATKOWE:

 

 • · RTG klatki piersiowej:

 

-          cień okrągły w polu płucnym

-          zmiany zarysu wnęki i cienia śródpiersia

-          zaburzenia powietrzności płuca (niedodma, rozedma)

 

 

 

rys. 1-rak płaskonabłonkowy lewego                             rys.II-rak oskrzela w prawej wnęce

 dolnego pola płucnego z obecnością jamy                               powodujący niedodmę górnego płata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. III-rak oskrzelopochodny w

Szczycie płuca prawego (guz Pancoasta)

 

 

rys IV-rak płaskonabłonkowy

 widoczny jako pojedynczy guzek płucny

 

ROZPOZNANIE:

 

-          na rozpoznanie raka płuca mogą naprowadzić objawy tj.nawracające zapalenia płuc, kaszel, krwioplucie,ból w klatce piersiowej,chrypka występujące u nałogowych palaczy powyżej 40 r.ż.

-          niektóre raki, zwłaszcza zlokalizowane obwodowo mogą długo nie dawać objawów klinicznych

-          w przypadkach bardziej zaawansowanych w obrazie klinicznym dominować może duszność  związana z niedodmą,lub wysiękiem opłucnowym,objawy zespołu ż.głównej górnej,lub tamponady serca

-          pierwsze objawy mogą być związane z przerzutami,lub zespołem paranowotworowym

 

 • ·wykrywanie guza:

-          RTG klatki pieersiowej

-          badanie cytologiczne plwociny

-          CT®wykrywanie małuch zmian

 

 

 • ·rozpoznanie hist.-pat.:

-          bronchoskopia:

     ®wycinek,BAC,popłuczyny,wymaz szczoteczkowy

-          biopsja igłowa przez ścianę klatki piersiowej

-          badanie wycinka pobranego drogą mediastinoskopii

-          torakotomia z pobraniem wycinka (gdy inne metody zawiodą)

-          cytologia plwociny i płynu opłucnowego

                KLASYFIKACJA

 

 1. Rak drobnokomórkowy

-          ok. 20%

 1. Rak niedrobnokomórkowy

-          ok. 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ·ocena zaawansowania procesu:

            -     badanie podmiotowe i przedmiotowe

-          badania obrazowe klatki piersiowej ( CT, RTG, USG, MRI )

-          bronchoskopia

-          mediastinoskopia, torakoskopia

-          CT, lub USG jamy brzusznej

-          scyntygrafia kości

 

 

 1. Raki drobnokomórkowe:

 

-          Ograniczone:

                  ® proces obejmuje połowę klatki piersiowej,

                  ® zajęte przeciwległe węzły chłonne śródpiersiowe,nadobojczykowe,dolne szyjne

                  ® wysięk w jamie opłucnowej po stronie zmiany

 

-          rozległe:

                  ®wszystkie inne ogniska procesu poza klatką piersiową

 

 1. Raki niedrobnokomórkowe:

 

-          klasyfikacja TNM

 

 

Stopeń

Zaawansowania

                                   TNM

 

0

 

Tis,N0,M0

 

I

 

T1,N0,M0

 

anyIIA

 

T1,N1,M0

 

IIB

 

T2,N1,M0  ,  T3,N0,M0

 

IIIA

T1,N2,M0  ,  T2,N2,M0  ,  T3,N2,M0

IIIB

Tany,N3,M0  ,  T4,Nany,M0

IV

Tany,Nany,M0

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻNICOWANIE:                                                                                                         

 

·  przewlekłe nieswoiste zapalenie płuc

 • przewlekłe ropne choroby płuc
 • gruźlica
 • guzy łagodne

 

 

LECZENIE:

 

RAK DROBNOKOMÓRKOWY:

 

 • leczeniem z wyboru jest chemioterapia wielolekowa co najmniej 2-3 lekami niżej wymienionymi:

®    cyklofosfamid

®    adriamycyna

®    cisplatyna

®    etopozyd

®    winkrystyna

-          maksymalny efekt uzyskuje się po podaniu 4, lub 5 cykli

 

 • u chorych z ograniczoną postacią choroby,którzy odpowiedzieli na leczenie chemiczne

    można zastosować napromienianie okolicy guza pierwotnego i śródpiersia w celu zapobiegania

    miejscowemu nawrotowi.

 

 • leczenie chirurgiczne nie jest zalecane, ale w pewnych przypadkach można je rozważyć w celu

    uzupełnienia chemioterapii i radioterapii

 

 

RAK NIEDROBNOKOMÓRKOWY:

 

 • leczeniem z wyboru jest radykalny zabieg operacyjny

-          kwalifikacja do zabiegu:

            ® chorzy Tis-2,N0,M0 oraz T1,N1,M0 mają największą szansę wyleczenia

®    chorzy T2,N1,M0 też mogą być leczeni operacyjnie, ale wynik jest gorszy

-          ok. 2/3 chorych w chwili rozpoznania nie kwalifikuje się do zabiegu, a u dalszych 10 %

guz okazauje się niaoperacyjny dopiero podczas operacji.Tak więc tylko ¼ chorych

może mieć wykonaną resekcję stwarzającą szansę wyleczenia.

-          wykonuje się lobektomię, bilobektomię, wycięcie nadwnękowe,pneumonektomię

+ zawsze usunięcie węzłów chłonnych wnękowych i śródpiersiowych

 

 • radykalną radioterapię przeprowadza się u chorych u których z różnych względów przeciwwskazane

                      jest leczenie chirurgiczne.Może spowodować zwłuknienie miąższu płucnego

                      i uszkodzenie serca.

 • radioterapia paliatywna wskazana jest u chorych z :

-          uporczywym kaszlem

-          zespołami bólowymi

-          krwiopluciem

-          dusznością związaną z zamknięciem oskrzela

-          zespołem żyły głównej górnej

-          przerzutami do kości (bóle kostne)

-          przerzutami do mózgu

 

 • napromienianie przedoperacyjne można zastosować u chorych z :

-          guzem szczytu płuca

-          naciekaniem ściany klatki piersiowej

 

 

 

 

 

 

POWIKŁANIA:

 

·  powikłania związane z miejscowym naciekaniem guza:

 

-          zespół Pancoasta:

®    w guzach szczytu płuca, związany z naciekaniem struktur podstawy szyi

®    ból barku, ramienia, zab. czucia – związane z naciekaniem splotu barkowego

®    zespół Hornera (zwężenie źrenicy,wpadnięcie gałki ocznej,opadnięcie powieki)

związane z naciekaniem współczulnych nerwów szyjnych

-          zespół żyły głównej górnej

-          tamponada serca

-          zaburzenia połykania

 

 • powikłania związane z obecnością przerzutów:

 

-          przerzuty do mózgu

-          przerzuty do wątroby:

®    żółtaczka, ból nadbrzusza, zab. apetytu

-          przerzuty do kości:

®    bóle kostne, patologiczne złamania

 

 • powikłania związane z obecnością zespołow paranowotworowych:

       

-          wyniszczenie

-          zespół nieprawidłowego wydzielania ADH

-          ektopowa produkcja ACTH

®       zasadowica związana z niedoborem K+

-          ektopowa produkcja substancji przypominającej PTH:

-          neuropatie, miopatie koagulopatie

-          osteoartropatia przerostowa

-          nawracające zakrzepowe zapalenie żył

 

 

ROKOWANIE:

 

-          rak płuca jest przyczyną większej liczby zgonów niż jakikolwiek inny nowotwór

-          najważniejszymi czynnikami rokowniczymi są:

®    zasięg nowotworu

®    typ histologiczny

®    ogólny stan zdrowia

-          chorzy z guzem zlokalizowanym obwodowo mają nieco lepsze rokowanie niż z guzem

przywnękowym

 

 

 • rokowanie w raku drobnokomórkowym:

-          chorzy nie leczeni – czas przeżycia wynosi śr. 6 – 8 tygodni

-          chorzy leczeni – czas przeżycia śr. 12 – 16 miesięcy

®    2 lata przeżywa 20 – 40 % chorych

®    u chorych z postacią ograniczoną i w dobrym stanie ogólnym obserwuje się

wyższy odsetek remisji i dłuższe przeżycie

®    u ok. 10 % chorych można uzyskać długotrwałe remisje (powyżej 3 lata)

 

 • rokowanie w raku niedrobnokomórkowym:

-          5 – letnie przeżycie w zależności od stopnia zaawansowania:2

®    I – 56 %

®    II – 24%

®    IIIA – 18 %

®    IIIB  - IV – 0 – 1 %

 

 

PROFILAKTYKA:

 

·  profilaktyka pierwotna:

-          zaniechanie palenia papierosów:

®    śmiertelność z powodu raka płuca wraca do poziomu obserwowanego u osób

                        niepalących w ciągu 20 lat.

 

 • profilaktyka wtórna:

-          badania przesiewowe (RTG klatki piersiowej, badanie cytologiczne plwociny)

                                w wybranych populacjach z wysokimryzykiem zachorowania

 

 

 

 

 

Podziel się
oceń
0
0

Więcej na ten temat


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 07 kwietnia 2017 23:42

  Zapraszam :)

  autor

  blog: http://es.fs-furniture.eu/81za-muebles-tv/827-seattle-e2.html

 • dodano: 21 marca 2017 13:25

  Zapraszam :)

  autor

  blog: http://rae-fs.xf.cz/index.php?file=Members&op=detail&autor=ibyvikib

 • dodano: 15 sierpnia 2016 22:13

  Miły blog

  autor Piotr17

  blog: http://sailweek.ru/community/forum/user/12474/

 • dodano: 08 sierpnia 2016 13:19

  ok dobry wpis

  autor pisarka4542

  blog: http://www.itb5.com/home.php?mod=space&username=yxisagul

 • dodano: 09 lipca 2016 19:43

  super stronka

  autor serenka2368

  blog: http://flashtournaments.com/profile/ypocewa

 • dodano: 27 lutego 2016 17:17

  interesujący wpis

  autor sumka91

  blog: http://595623.user-website6.com/home.php?mod=space&uid=40019

 • dodano: 09 lutego 2016 23:54

  dobry wpis

  autor sumka33

  blog: http://www.harmonyway.ru/o-sebe/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=622

 • dodano: 04 lutego 2016 12:28

  bardzo dobry wpis

  autor joda4562

  blog: http://www.lab17cn.com/comment/html/?7974.html&page=

 • dodano: 21 grudnia 2015 0:49

  Dane są filtrowane przez punktu widzenia redakcji kontrolujących. Poprzez stworzenie określonego tłumaczenia katowice nagłówek lub edytując z różnych części opowieści, zupełnie różne obrazy mogą pojawiać. Oto jak to zobaczyć na własne oczy. Sprzedam kopię każdej gazecie można dostać w swoje ręce na konkretny dzień. Zostań ze wszystkich edycjach rano lub wieczorem, jeśli możliwe. Jeśli chcesz, idź do biblioteki, która powinna mieć kilka prac. Zapoznaj się z przedniej sekcji wiadomości każdy. Spójrz na różnych pozycjach, które działają na identycznych opowieści. Zauważą, że ten sam materiał, przedstawiona jest w korpusie wątku. Czy informacje z serwisu informacyjnego lub papier własnych reporterów? Czy wpływa to na traktowanie tej historii? Teraz robi to samo dla sekcji sportowych, finansowych i innych papieru. Ile zasięg poświęcona jest międzynarodowym, krajowym i lokalnym, stanowym wiadomości? Jeśli świat i naród jest przedmiotem, na co część jest gazeta szuka? Jak to jest oglądany? Jak to widok porównać idee wyrażone w dziale opinii? Jak to porównać z innymi gazetami? Jak to porównać z audycji radiowych i telewizyjnych? Czytanie Moc 70 Zrób to samo z magazynów. Czy to aż można zacząć rozróżniać różne punkty widzenia. Innym ciekawym tłumaczenia katowice eksperymentem jest, aby zrobić to samo dla materiału, który jest 10 czy 20 lat. Zwróć uwagę na różnice i podobieństwa w dzisiejszych informacji. Wypróbuj również w Internecie z "eNews" opublikowanych przez głównych gazet, stacji telewizyjnych i innych mediów. Podczas czytania na komputerze lub w Internecie zawsze używać "Podgląd" kroki. "Spójrz na całość"; po kilku sekundach czytania początek wyboru, przejść przez nią do końca. Następnie można zadać sobie 3Q jest (rozdział 4). Czemu? Dlaczego obejmująca to wszystko? Ponieważ większość swojego życia będzie narażony na wiadomości za podstawowe źródło aktualnych informacji. Należy uświadomić sobie, że to jest pakowane i sprzedawane. Jesteś konsument. To zainteresowanie i uwagę, że jest zamówione. Musisz wiedzieć, jak, w jaki sposób i dlaczego to jest przekazywane do Ciebie. A należy wiedzieć, jak tłumaczenia katowice czytać między wierszami. Jeśli jesteś zainteresowany w tej dziedzinie, istnieje wiele dostępnych informacji na temat dziennikarstwa w bibliotekach.

  autor tłumacz z katowic

  blog: http://www.tlumaczeniakatowice.pl

 • dodano: 20 grudnia 2015 18:54

  Ponieważ nie są fizycznie w ruchu tych części ciała, prędkość będzie nieco szybciej, ale wciąż jest tłumaczenia online przywiązany do swojej szybkości mowy. Większość czytelników są w tym momencie. Jak zacząć czytać powyżej 350 WPM, po prostu nie mają czasu, aby powiedzieć każde słowo. Wiele małych i mniej ważne słowa już nie słychać, choć wciąż są widoczne i zrozumiałe. Zaczniesz usłyszeć mniej słów i bardziej bezpośrednio, jak czytać szybciej otrzymywać pomysły i wrażenia. Powyżej 550 WPM jesteś zbierając tylko kilka słów i fraz kluczowych w subvocal poziomie. Tam po prostu nie jest wystarczająco dużo czasu, nawet mentalnie, powiedzieć każde słowo. Nie musisz martwić się o tym procesie; występuje, jak się uczyć czytać szybciej. Co się dzieje, jest to, że twoja podświadomość nawyki czytania skorygować stopniowo, jak masz coraz mniej czasu, aby usłyszeć każde słowo z powodu swojej większej szybkości czytania. Kluczem tłumaczenia online do tego procesu jest stopniowe przejście ze starych nawyków na nowe. Regulator jest narzędziem, które pomaga dokonać przejścia. Jak widać, za pomocą palca, pióra lub ołówka jako regulator ma wiele zalet, które pomagają zrobić to najlepsza metoda na zwiększenie prędkości odczytu i skuteczności. Moc Reading 61 Rozdział 14 Zmiana nawyków Jak i dlaczego są Twoje nawyki zmienia? Niektóre kursy użyciu maszyn i specjalistycznych materiałów, aby spróbować zmienić swoje nawyki. Będziemy krótko omówić niektóre z tych technik i porównać je z naszymi. Wśród tych, omówimy to tachistoscope, sterowane maszyny stymulacji, filmów, taśmy filmowe, wąskimi kolumnami materiały, które stopniowo poszerzają, karty pamięci flash i proste książki z dużym drukiem. Tachistoscope to maszyna, która funkcjonuje w wielu przypadkach jako rzutnik robi. Słowa szybko miga na ekranie, działając jako rodzaj mechanicznego karty flash. Wraz z nim, student może pracować i ćwiczyć szybkie rozpoznawanie liter, słów i zwrotów. Maszyny te wahają się tłumaczenia online od prostej konstrukcji kart flash do drogich, skomplikowanych urządzeń, które mają dokładne czasy dla kontrolowania dokładnego naświetlenia. Celem tego urządzenia jest dwojaki. Po pierwsze, to daje w praktyce szybciej mocowaniu, umożliwiając w ten sposób zbliżyć się do minimum 1 / 100th sekundy, aby zobaczyć słowo zamiast czterech razy wolniej utrwalenie przeciętnego czytelnika 1/25 sekundy. Teoretycznie byłoby to pozwalają czytać 4 razy szybciej. Maszyna ta została wykorzystana podczas II wojny światowej i do szkolenia pilotów SPOTTERS rozpoznają i szybko reagować na sylwetki samolotów i statków wroga. Jego drugim celem jest dostać się czytelnikowi, aby zobaczyć całe słowa, a później frazy w jednym mocowania. Zazwyczaj są one błysnął na ekranie przed ucznia lub klasy przez tachistoscope projekcji, a następnie testów podanych sprawdzić zrozumienie. Testy mają zmotywować ucznia do zrozumienia lepiej. Podczas gdy studenci mogą stać się bardzo dokładne w czytaniu pojedyncze słowa i frazy na ekranie, gdy zwracają się do swoich książek, nie tłumaczenia online ma takich sztucznych podziałów wśród słów i zwrotów. Nie jest maszyna do oddzielania słów w przestrzeni i tłumaczenia online czasie, za nimi. W rezultacie, nie jest zwykle ograniczone korzyści przenoszone do rzeczywistego tłumaczenia online procesu odczytu, ponieważ mają tendencję do starych przyzwyczajenia się umocnić.

  autor TłumaczOnline

  blog: http://www.tanietlumaczenia.com.pl

 • dodano: 09 grudnia 2015 23:30

  Dla profesjonalistów, dokonywania Diagnoza oznacza cel ich pracy. Dla pacjentów, to oznacza początek odyseję. I część tej odysei można nawigacji burzliwe wody z piętnem. SELF-STIGMA Wkrótce po komfort mojej diagnozy opadła fala wstydu i poczucie winy uderzyć. Czułem się niewystarczające i zakłopotany moją diagnozę. ja wiedział, że społeczeństwo obawiał się niczego, co daleko od normy, a pomysł jest postrzegany jako inny, wyłączone lub dysfunkcyjnych naprawdę przeraziło mnie. Nie mów nikomu o mojej depresji, trzymałem Leki ukryte w komodzie przy łóżku, i utrzymywane w tajemnicy moje uczucia awarii. I nawet poszedł tak daleko, aby sądzić, że powinienem powiesić moje gont jako praktykujący psycholog, ponieważ wyraźnie, że nie był w stanie dbanie o siebie jako osoby. Jak mogę dbać o innych, jak profesjonalny? Pomimo faktu, że jestem psychologiem wykształconych w Umysł, mózg i ciało, z błędnych przekonań na temat choroby psychicznej shoehorned się do mojego życia. Należących do tej negatywnej ramie myślenia nazywany jest "self-piętno."

  autor Jakoryccy

  blog: http://www.tanie-tlumaczenia.pl

 • dodano: 21 listopada 2015 13:38

  Zapraszam :)

  autor Anita

  blog: http://bedroomdressers.dahani.co.uk/oak-furniture-land-chest.html

 • dodano: 26 października 2015 16:58

  Zapraszam :)

  autor Anita

  blog: http://roundcoffeetable.ak5.co.uk/coffee-table-turning-into.html

 • dodano: 23 października 2015 19:25

  Zapraszam :)

  autor Anita

  blog: http://storage.ak6us.com/godrej-wardrobe-classic-timber.html

 • dodano: 20 października 2015 17:42

  Zapraszam :)

  autor Anita

  blog: http://beds.slonc.com/design-studios-jeslyn-modern.html

 • dodano: 20 października 2015 10:30

  Zapraszam :)

  autor Anita

  blog: http://dressers-for-sale.ak4us.com/modern-dresser-makeover-double.html

 • dodano: 16 września 2015 16:43

  Zapraszam :)

  autor Anita

  blog: http://supplementsmusculation.ak7.ovh/masse-musculaire-optimale-oeuf.html

 • dodano: 08 maja 2012 20:57

  What day isn't today?

  autor Joilalegula

 • dodano: 08 kwietnia 2012 20:44

  Całkiem ciekawa notka, mam szczerą nadzieję na jeszcze. Ogólnie cały serwis jest interesujący i jak najszybciej dodaję go do swoich zakładek.

  autor Kacper76

  blog: telewizjanazywo.boo.pl/tv/telewizja-news/

 • dodano: 03 sierpnia 2011 23:07

  nowa metoda wykrywania raka na http://tojefura.com

  autor moosiaczek

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

poniedziałek, 16 października 2017

Licznik odwiedzin:  4 132  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 4132

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl